max och Erik nätverket Garden
Veckans inspiratörer - Max och Erik på Nätverket Garden

Nätverket Garden är ett nätverk för nästa generations ledare. Vad är utmärkande för den nya generationens ledare?

Den nya generationens ledare är värdestyrda och långsiktiga i sitt förhållningssätt. Vi ser också ett växande behov av ett hälsofrämjande ledarskap i takt med att psykisk ohälsa, stress och utbrändhet växer som samhällsfenomen. Den yngre generationen ser vi också värderar balans mellan yrkes- och privatliv i större utsträckning, varför vi arbetar för att främja ett ledarskap med plats för livet.

I takt med att omvärlden förändras allt snabbare suddas bransch- och yrkesgränser ut alltmer. Nästa generations ledare behöver i större utsträckning vara generalister och fokusera på kunskapen kring att leda människor och ledarskapets olika dimensioner, snarare än att vara specialister eller kunniga inom sina specifika verksamhetsområden.

En central del i utvecklingen av den nya generationens ledare menar vi är utbytet över generationsgränser, åt bägge håll. Unga behöver få lära sig av erfarna ledare hur ledarskap tar sig form i praktiken, och äldre ledare behöver få yngre insikter för att positionera sig rätt för framtiden.

 

 

Det framgår av de senaste undersökningarna att intresset för att bli ledare minskar bland yngre på arbetsmarknaden. Vad är er uppfattning, stämmer detta, och varför är det så?

Många undersökningar framställer en minskande andel som vill leda eller ett över lag lågt antal som ser sig själva vara ledare i sin karriär.

Med Europas äldsta chefer ser vi detta som en ödesfråga. Det kommer ske ett oundvikligt pensionsskifte och ”millennials” kommer snart vara den största gruppen på arbetsmarknaden. Vi vill inspirera, utveckla och möjliggöra nästa generations ledare att ta över stafettpinnen genom att erbjuda kostnadsfri ledarskapsutveckling för unga över hela Sverige.

Vi tror till stor del att det minskande intresset för ledarskap beror på fördomar kring chefsrollen, eller synen på ledarskap och chefskap som sammankopplade. Chefsyrket har också blivit alltmer administrativt belastat över tid och mindre utrymme getts för att faktiskt leda.

Samtidigt vill yngre i större utsträckning vara med och bidra till förändring och utveckling. Vi arbetar för att förmedla ledarskapets vikt kopplat till detta, både i form av självledarskap och sett till att leda andra.

 

Vad behöver dagens organisationer tänka på för att attrahera unga talanger?

Nätverket Garden vill hjälpa små organisationer attrahera, utveckla och behålla unga ledartalanger. Den nya generationens ledare (och unga överlag) vill vara med och bidra. De vill också ständigt utvecklas och ser kompetensutveckling som en livslång process. Att ge utrymme och resurser för detta måste vara en prioritering, i kombination med en organisationskultur som främjar ärlighet, öppenhet och prestigelöshet. Organisationer måste också förstå att yngre i större utsträckning attraheras till arbetsgivare som stämmer överens med deras värderingar.

Yngre vill känna delaktighet och meningsfullhet i sitt arbete och de vill bidra till organisationens större strategiska mål. Här kan organisationer positionera sig bättre gentemot yngre arbetstagare genom att förmedla sina värderingar och sitt syfte som organisation på ett tydligt sätt.

Vi arbetar med att ta fram ett företagserbjudande för att hjälpa små organisationer hitta rätt i denna djungel. Vi vill hjälpa dem attrahera, utveckla och behålla sina framtida ledare och välkomnar all kontakt för att skapa detta tillsammans.