”Regelbunden och systematisk utvärdering utgör grunden för bedömning av styrelsens och verkställande direktörens prestationer och för en fortlöpande utveckling av deras arbete".
 

– Ur Svensk kod för bolagsstyrning

 

Board Assessment

Har styrelsen arbetat med rätt frågor?

Styrelsen ska se till företagets bästa och företräda aktieägarnas intressen. Till dess uppgifter hör att lägga fast riktlinjer och strategier för VD:s arbete, kontrollera bolagets utveckling samt att tillsätta och avsätta VD. 
 

Hur får vi till ett effektivare styrelsearbete?

En regelbunden utvärdering av styrelsen och dess arbete är en förutsättning för ett effektivt styrelsearbete. Att identifiera utvecklingsområden och reflektera över styrelsens sammansättning är en annan viktig uppgift.
 

Varför utvärdering?

Kraven på bolagsstyrelser växer, nya regler och riktlinjer ställer krav på styrelsens ledamöter. Genom återkommande styrelseutvärdering, där arbetet utvärderas i alla dess delar, skapas större effektivitet i styrelsearbetet. Utvärderingen är också ett viktigt underlag för det långsiktiga rekryteringsarbetet till styrelsen.
 

Vem ska utvärdera styrelsen?

Vi gör skräddarsydda styrelseutvärderingar till små som stora bolag. Vi har en god vana vid att jobba med styrelser, intervjua styrelseledamöter och arbeta under hög diskretion. Vi driver och ansvarar för genomförandet av styrelseutvärderingen enligt en överenskommen tidsplan och process.

Vi är en oberoende part med uppgift att hantera hela utvärderingsprocessen: en nulägesanalys med utgångspunkt i ett antal frågor samt personliga intervjuer med ledamöterna. Slutligen en rekommendation med åtgärdsplan beroende på era behov och målsättningar.
 

Management Assessment 

  • Har du har rätt ledningsgrupp?  En bra ledningsgrupp har en mix av (yrkesmässiga) kompetenser och personligheter som kompletterar varandra.

  • Jobbar er ledningsgrupp effektivt? Driver de rätt frågor mot verksamhetens mål?

  • Står ni inför en större förändringsresa?

  • Har ni rekryterat en ny vd till er verksamhet?

Ledarskapsutvärdering används ofta i förändringsprocesser då verksamhetens ledare särskilt prövas. Vårt vanligaste upplägg inleds med att vi gör en nulägesanalys, vilket sker via frågeformulär och kompletterande intervjuer med individerna ifråga. På grundval av den informationen ger vi er en skriftlig återkoppling och åtgärdsrapport med förslag till lösningar beroende på vad som framkommit och vad ni har för målsättningar.  Vi tillhandahåller ledararskapsutvärdering av individer och grupper.
 

Individual Assessment

Utvärdering av en individ kan användas för att få fördjupad information om personen genom olika tester och samtal. Områden som studeras är att identifiera potential och motivatorer samt förutsäga prestation, sociala färdigheter och beteende hos en individ.

Vi erbjuder en opartisk extern bedömning via en systematisk process som är avsedd att bedöma individen i en given kontext och organisation. Vi arbetar med djupintervjuer och olika tester och rapporterar med en skriftlig och muntlig återkoppling samt en rekommendation.  Även en djupare teståterkoppling till kandidaten ingår naturligtvis.