Beng Olander
”För mig är Sveriges sätt att hantera den kris vi nu är mitt uppe i ett utmärkt exempel på den form av ledarskap jag ser kommer att växa allt starkare”

Bengt, hur ser du på den kris som Coronaviruset för med sig och på vilket sätt tror du denna kris kommer att förändra vårt sätt att arbeta och leva?

Till skillnad från de tidigare kriser jag varit med om är detta ingen kris med ursprung i finansiella, industriella eller andra ekonomiska obalanser. Coronakrisen har ett helt annat ursprung men med effekter som påverkar oss alla.  Vi har dock en tydlig tendens att överskatta kortsiktiga effekter och underskatta, ibland helt missa, de stora och ofta genomgripande, långsiktiga effekterna. Jag tror t ex att flera utvecklingstrender vi redan ser eller kan skönja kommer att förstärkas. Krisen kommer på olika sätt att påverka/förändra våra beteenden, värderingar kring vad som är viktigt, vad och hur vi konsumerar och våra behov. Flera av dessa är också kopplade till olika generationers prioriteringar, val av livsstil och värderingar.

Vi ser att det nu tas många ideella initiativ för att i organiserad form hjälpa andra (både verksamheter och individer). Något som för alla som deltar känns meningsfullt och stimulerande. Detta ligger helt i linje med en av de allra starkaste motivationsfaktorerna vi människor har; att känna att man är en del av ett sammanhang, i att skapa något som är bra, något som är ”större än mig själv och min egen lycka”! Så jag är övertygad om att delar av dessa ideella initiativ/krafter på olika sätt kommer att finnas kvar och kommer att influera våra prioriteringar, både gällande arbete och privatliv. Många reflekterar också säkert kring balansen mellan arbetsliv och privatliv.

Det är också uppenbart att distansarbete stöttat av digitala verktyg tar ett stort steg fram. Detta kommer sätta tydliga spår i hur ledarskap skall utövas och hur man skapar tillhörighet till arbetsgruppen man tillhör.

Jag tror också krisen leder till att vi på ett annat sätt prioriterar vad som är viktigt; relationer, närhet till den/de som är viktiga, hållbarhet, ”det lilla och nära” (oavsett om det handlar om en skogspromenad en vårkväll eller att gynna den lokala restaurangen eller grönsaksodlaren). Krisen kommer kanske också få oss att se och uppskatta upplevelser som finns i det lilla, det nära, det som är tyst och stilla. Upplevelser som är långt från det stora, häftiga och det som är långt bort.  

 

Vilka effekter tror du ovanstående får på det sätt vi leder och organiserar verksamheter?

I högt tempo ställer nu många ledare om till att fullt ut leda sina organisationer genom digitalt distansledarskap. De skall leda och driva sina organisationer där digitala kanaler är den huvudsakliga kommunikationskanalen. Flera viktiga områden blir då uppenbara; hur skall man balansera ansvar och kontroll/uppföljning av personer som utgår hemifrån? Hur skapar man samhörighet och närhet när man inte träffas så ofta? Kraven på alla de som har ledande roller kommer att bli tydligt större.

För mig är Sveriges sätt att hantera den kris vi nu är mitt uppe i ett utmärkt exempel på den form av ledarskap jag ser kommer att växa allt starkare.

  • Vi måste använda oss av och lyssna på de som har och besitter kompetens. Att använda fördelen av att vi har olika kompetenser och är olika är en styrka!
  • Att ge ansvar hellre än ”att förbjuda eller att i detalj tala om vad som skall göras” visar på förtroende. Förtroende skapar tillit vilket gör att man känner sig trygg. Trygghet skapar förutsättningar för att våga ta initiativ, att göra saker vilket påtagligt bidrar till utveckling.
  • Att skapa engagemang och en känsla av att vi alla behövs/är viktiga för att tillsammans kunna göra något. En central del i detta är frekvent och tydlig kommunikation på sätt så att alla känner sig ok.

Dessa 3 krafter – Kompetens, Tillit och Engagemang kommer att bli allt viktigare framåt.

På sikt, hur tror du företag kommer att arbeta med tillsättning av nyckelroller och medarbetarnas kompetensutveckling jämfört med i dag?

Den trend vi redan ser kommer att förstärkas ytterligare. Personliga kompetenser blir allt viktigare där några centrala kompetenser kommer att vara förmåga att skapa engagemang, ge förtroende och skapa tillit, kunna bygga tillhörighetskänsla i decentraliserade grupper och förmåga att driva, skapa resultat och hålla ihop en grupp som sällan träffas.

Jag tror att många av dagens framgångsrika ledare snabbt behöver utvecklas för att kunna möta förändrade situationer i sina organisationer och nya krav/förväntningar från medarbetarna.

Du är en genomoptimistisk person som ser ljuspunkter i allt, vad tar du själv med dig för lärdomar av veckorna som gått?

De senaste veckorna har jag tänkt/reflekterat mycket. Det är spännande att samtidigt som vi befinner oss i en tid av kraftig och snabb förändring kunna ställa sig utanför allt detta ”och titta in”. Här är några av mina reflektioner:

  • Vi är alla olika och reagerar/beter oss olika - detta är en styrka. Att vara stark i en situation/sammanhang innebär inte att du är detta i andra sammanhang – då kan det ofta vara helt andra personer/kompetenser som behövs”!
  • ”Den svenska modellen” vad gäller ledarskap är enormt kraftfull”. Den kan verka försiktig och ibland otydlig/svag men ger en styrka till hela organisationen att alla är viktiga, alla behövs för att bygga/utveckla framåt.
  • Vikten av reflektion – att få tid att tänka, värdera olika val, fundera, konstruktivt ifrågasätta och fatta välavvägda beslut. Vad är viktigt nu men framförallt på sikt.
  • Det tydliga behovet av fördjupade relationer – vi är alla människor med funderingar, oro och förhoppningar. Det går att tala med kunder, leverantörer och samarbetspartner om detta.
  • Det vi nu tillsammans tar oss igenom är ett viktigt uppvaknande för många. Det kommer att leda till att vi värderar upp ett antal frågor som på olika sätt handlar om långsiktig hållbarhet.  
  • Ur detta kommer massor av möjligheter! När hjulen så sakta börjar snurra igen kommer det att finnas massor av spännande områden och uppgifter att arbeta med för oss som arbetar med människor!